postheadericon Конкурси

обявява конкурс

 

І. За заемане на длъжността „Ръководител звено „Реклама и продажби”

1. Кратко описание на длъжността

Длъжността е пряко подчинена на директора на МДТ „К. Кисимов”. Реализира рекламната концепция и механизма за реализация на културния продукт на МДТ „К. Кисимов”; изготвя месечните програми за представленията на МДТ; ръководи работата на каса-билети и организаторите; организира съставянето, отпечатването и разпространението на афиши, плакати и програми на театъра; отговаря за организацията на рекламата на турнета и гостувания на МДТ в страната и чужбина; отговаря за подготовката и организацията на пресконференции, свързани с дейността а театъра.

2. Изисквания за заемане на длъжността

2.1. Образование – висше - музикално, театрално или хуманитарно; образователно-квалификационна степен – бакалавър.

2.2. Професионален опит – минимум 2 години в областта на рекламата

3. Изисквания, носещи предимство - опитът в маркетинга и рекламата (удостоверена с официален документ).

4. Начин на провеждане на конкурса – по документи и събеседване – защита на концепция и механизъм за реализация на културния продукт на МДТ „К. Кисимов”.

ІІ. За  заемане на длъжността „Балетен репетитор” в МДТ „К. Кисимов”

1. Кратко описание на длъжността: Длъжността е пряко подчинена на балетмайстора на МДТ „К. Кисимов” . Ежедневно провеждане на екзерсиз – класически, модерен, джаз, съвременни танцови техники; поддържане на текущия репертоар на балетния състав, както и на артисти, артист-солисти, артист-хористи (когато има танцови решения на дадено заглавие); наблюдава спектаклите и дава мнение за изпълнението на художествените задачи от състава пред балетмайстора;

2. Изисквания за заемане на длъжността

2.1. Образование – висше-балетно изкуство; образователно-квалификационна степен – бакалавър.

2.2. Професионален опит – минимум 2 години в държавен културен институт

3. Изисквания, носещи предимство- постановъчна практика (удостоверена с официален документ)

4. Начин на провеждане на конкурса – по документи и практически изпит

Материал за практически изпит:

1. Екзерсиз – класически и съвременен

2. Анализ на зададена тема

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурсите:

-         Заявление за  участие в конкурса;

-         Диплом за придобито образование и образователно-квалификационна степен /заверен превод на български език с апостил на чуждестранните документи и удостоверение за легализация от МОН/ ;

-         Документи, удостовереващи професионалния опит;

-         Автобиография;

-         Допълнителни документи

o       За длъжността „Ръководите звено „Реклама и продажби” – рекламна концепция и механизъм за реализация на културния продукт на МДТ „К. Кисимов”

ІV. Място и срок за подаване на документите

Музикално-драматичен театър „К. Кисимов”, ул. „Васил Левски” 4 , ІІ етаж, Административен секретар; всеки работен ден до 15.00 ч. Краен срок за подаване на документи – 01.07.2011 г

Документи се подават лично 

V. Допускане до участие

  1. Допускането до участие в конкурс  става от комисия, назначена от Директора на МДТ „К. Кисимов”
  2. Допуснатите до участие кандидати:
  • за длъжността „Блетен репетитор”следва да се явят на  14.07.2011 г. в 10.00 часа в сградата на МДТ”К.Кисимов”-В.Търново
  • за длъжността „Ръководител звено „Реклама и продажби” следва да се явят на 15.07.2011 г. в 10.00 часа в сградата на МДТ”К.Кисимов”-В.Търново
  1. При подаване на документите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.