postheadericon Провеждане на търг с тайно наддаване

О П И С А Н И Е

на процедурата за провеждане на търг за отдаване под наем

на обект на МДТ „Константин Кисимов” -

 

 

 

 

І. ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА, ВНАСЯНЕ НА ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

1. Тръжната документация може да бъде получена от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден от 27.06.2011 г. до 27.07.2011 г. в касата на  МДТ „К.Кисимов”, етаж ІІІ, стая № 1 срещу заплащане на определената цена.

2. Оглед на обекта може да се извършва свободно по всяко време.

3. Депозитът за участие в търга се внася  от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден от 27.06.2011 г. до 27.07.2011 г.. в касата на  МДТ „К.Кисимов”, етаж ІІІ, стая № 1.

 

ІІ. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

1. При изготвяне на офертите и подаване на заявленията за участие всеки кандидат трябва да се придържа точно към посочените в тръжната документация условия и изисквания.

2. Всеки кандидат може да представи само по една оферта за обекта.

3. Всяко заявление за участие следва да бъде обособено и представено в две части, поставени в два отделни непрозрачни плика -  № 1 и № 2, със следното съдържание:

а/ ПЛИК № 1 с наименование и надпис  “ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ” трябва да съдържа подписано от кандидата заявление за участие в търга - по образец № 2-1 (по т.1 от списъка-приложение № 2), към което се прилагат всички документи по т.2, 3, 4 и 5 от списъка-приложение № 2.

б/ ПЛИК № 2 с наименование и надпис “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” трябва да съдържа подписана от кандидата оферта с ясно и четливо цифрово и словесно обозначение на предлаганата от кандидата месечна наемна цена без ДДС за обекта. Предлаганата цена не може да бъде по-малка от обявената начална цена. Предложенията за по-висока наемна цена задължително трябва да бъдат закръглени на цели десет лева. При неизпълнение на това изискване, предложението се приема като такова за най-близката кратна на 10 по-ниска стойност.

4. Посочените в предходната точка два плика запечатани се поставят заедно в ДРУГ непрозрачен ПЛИК, върху който се отбелязва предмета на търга и наименованието на кандидата с адрес за кореспонденция, телефон, а по възможност и факс и електронен адрес. Този запечатан плик се представя от кандидата или упълномощен негов представител в касата на  МДТ „К.Кисимов”, етаж ІІІ, стая № 1 от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден от 27.06.2011 г. до 27.07.2011 г.   Крайният срок за представяне е до 12,00 часа на 27.07.2011 г. Върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване. Посочените данни се записват във входящ дневник.

5. Заявление и предложения, представени след изтичане на крайния срок, както и представени в незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост пликове не се приемат.

6. Отговорността за непредставени и нередовно оформени пликове и документи е на кандидата.

 

ІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

1. Търгът ще се проведе на 28 юли 2011 г. от 9,00 часа в сградата на МДТ, етаж трети, стая № 3 от комисия, определена в Заповедта за откриване на процедурата. При отсъствие на основен член, той се замества от резервен член.

2. Заседанието на комисията се ръководи от председателя. Решенията на комисията се приемат при явно гласуване с обикновено мнозинство. За заседанието се изготвя протокол, в който се посочват входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, техните имена или наименования, представените документи, извършените от комисията  действия, направените констатации и взетите решения, както и други обстоятелства по редовността на подадените документи и резултатите от разглеждането, оценяването и класирането на ценовите предложения на допуснатите кандидати.

3. Заседанието е закрито, освен ако комисията реши то да бъде открито. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията. Заседанието на комисията трябва да приключи същия ден. По изключение, заседанието на комисията може да продължи на следващия ден, като в протокола изрично се отразяват причините за това.

4. Работата на комисията започва с установяване на постъпилите заявления за участие в търга и проверка на наличните пликове. След това комисията последователно разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на съдържащите се в плик № 1 документи.

5. Не се допускат до участие в търга кандидати:

а/ които не са представили някой от документите, посочени в списъка по приложение № 2 от тръжната документация или някой от представените документи е неподписан или не отговаря на посочените в тръжната документация изисквания.

б/ за които се установи, че не отговарят на изискванията за участие, посочени в приложение № 1 от тръжната документация.

6. Резултатите от проверката на документите и решението на комисията по допускане на кандидатите се отразяват в протокола.

7. Комисията пристъпва към разпечатване на пликовете с ценовите предложения на допуснатите кандидати за обекта и след установяване на тяхното съдържание и редовност вписва в протокол предложената от всеки кандидат цена. Комисията класира ценовите предложения в низходящ ред според размера на предложената цена. Не се класират ценови предложения, които са по-ниски от обявената начална цена. Ако двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя ден и час на за провеждането на явен търг между тези кандидати, за който те се уведомяват писмено. Ако при обявяването на този резултат присъстват всички кандидати предложили еднаква най-висока цена, то явният търг се провежда веднага. При този явен търг наддаването започва от предложената от кандидатите еднаква цена със стъпка на наддаване 10 на сто от тази цена.

 

 ІV. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

1. В 7-дневен срок от датата на провеждане на търга, въз основа протокола на комисията, директорът на МДТ издава заповед, с която определя:

а/ кандидата спечелил търга и класираните на второ и трето място;

б/ срокът в който спечелилият кандидат трябва да се яви да внесе гаранционната вноска и да подпише наемния договор;

в/ срока и реда за връщане на депозита за участие на неспечелилите търга кандидати.

Депозитът на спечелилият търга кандидат се задържа и прихваща от дължимата от наемателя гаранционна вноска съгласно договора за наем.

Депозитът на неспечелил търга кандидат се му се връща по негово искане, след изтичане на срока за обжалване на заповедта и при условие, че този кандидат не е подал жалба. Депозитът на кандидат, който е обжалвал заповедта се задържа до окончателно решаване на спора.

МДТ „К.Кисимов” не дължи лихва за времето, през което средствата по депозитите на кандидатите за участие са престояли у него.

2. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК) и се обявява чрез поставянето ú на нарочно за това табло в сградата на МДТ в тридневен срок от издаването ú  Препис от заповедта се предава и на комисията за провеждане на конкурса за изпълнение на предвидените в нея процедури. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

3. След влизане на заповедта в сила се изпраща писмена покана до спечелилия търга за внасяне в срок от 7 дни на гаранционната вноска и за сключване на наемен договор. От размера на  дължимата съгласно договора гаранционна вноска се приспада сумата на задържания депозит за участие. Наемният договор се подписва лично от лицето, вписано като кандидат, респективно от управителя на дружеството-кандидат.

4. В случай, че класираният на първо място участник не се яви, не плати гаранционната вноска или не подпише наемен договор в определения срок, директорът на МДТ поканва следващия по ред класиран кандидат - до третия включително за внасяне на гаранционната вноска и сключване на наемен договор. По същия ред и начин се постъпва и ако в срок от 3 (три) месеца от датата на сключване на наемния договор с даден кандидат, този договор бъде прекратен или развален по причина на наемателя.

Депозитите за участие на кандидати, обявени за спечелили търга, но не сключили в срок наемен договор не се връщат и остават в полза на МДТ.

 

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА ПРОЦЕДУРАТА:

 

Процедурата за провеждане на търга се прекратява когато:

1.      възникнат обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване;

2.      не е подадено нито едно заявление за участие в търга или не е допуснат нито един участник или кандидат;

3.      всички оферти на допуснатите участници не отговарят на предварително обявените условия;

4.      обявеният за спечелил търга участник не плати гаранционната вноска и/или  не сключи наемен договор и това не бъде сторено след покана и от следващите класирани участници – до третия включително.

В посочените случаи се обявява нов търг.

 

Забележка: За непосочените в настоящо описание въпроси, свързани с тръжната процедура се прилагат разпоредбите на глава V от Правилника за прилагане на държавната собственост