postheadericon Отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на самостоятелни обекти

ОБЯВА

Музикално-драматичен театър (МДТ) “Константин Кисимов” гр.В.Търново на основание заповед № 141/12.09.2011 г. на Директора обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 8 години на следните обекти:

МАГАЗИНИ за промишлени стоки № 5, № 7, № 8 и № 9 в южната част на първия етаж на сградата.

І. НАЧАЛНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА без дължимия ДДС:

1. Магазин № 5 - 230 лв;

4. За всеки от Магазини № 7, 8 и 9 - 300 лв;

ІІ. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ:

- за магазин № 5 - 20 лв

- за всеки от магазини № 7, 8 и 9 - 30,00 лева;

ІІІ.ТЪРГОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 21.10.2011 г. в сградата на МДТ "К.Кисимов" гр. В. Търново, ул. "В. Левски" № 4 - северен вход, първи етаж, хорова зала, за обекти и в часове, както следва:

- от 09,00 часа за МАГАЗИН № 5.

- от 09,30 часа за МАГАЗИН № 7;

- от 10,00 часа за МАГАЗИН № 8  и

- от 10,30 часа за МАГАЗИН № 9.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Да имат търговска регистрация за период най-малко 3 години преди търга и да са пререгистрирани в търговския регистър; Да са извършвали дейност за която е предназначен обекта за период от 3 години преди търга; Да нямат изискуеми и непогасени парични задължения към МДТ "К. Кисимов", към Община В. Търново и към Държавата. Да не са в производство по прекратяване и ликвидация. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по обявяване в несъстоятелност. На кандидата и на управляващите го лица (за ЕТ собственика) да не са налагани наказания за системни нарушения при упражняване на търговска дейност. Лицата управляващи кандидата съобразно търговската му регистрация (за ЕТ собственика) да не са осъждани за банкрут.

ІV. ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - за всеки обект - по 80,00 лв.

V. ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ: За магазин № 5 - 200,00 лв и за всеки от магазини № 7, 8 и 9 - по 300 лв.

VІ. 1. Оглед на обекта и закупуване на тръжна документация от 12.09.2011 г. до 14.10.2011 г. - в работни дни от 10,00 до 16,00 часа чрез администрацията на МДТ.

2. Внасяне депозит за участие - в брой, в касата на МДТ и в срок до 16.00 ч. а 19.10.2011 г.

3. Заявления за участие в търга се подават само на място в администрацията и в срок до 16 часа на 19.10.2011 г. Заявления за участие изпратени по пощата или чрез куриер не се приемат.

Подробните условия и ред за провеждане на търга са посочени в Заповедта за провеждането му и одобрената с нея процедура, които са обявени на сайта на МДТ.