Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.teatarvtarnovo.com, която се оперира и поддържа от Музикално-драматичен театър “Константин Кисимов”, Велико Търново.

I. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЛЕТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Чл.1. (1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.teatarvtarnovo.com, са билети за театрални, музикални и развлекателни събития, конференции и други организирани мероприятия (по-долу наричани „събитията“ или „събитието“).

(2) На интернет страницата www.teatarvtarnovo.com се публикува основна информация за всяко отделно организирано Събитие, съдържаща името на организатора на Събитието, изпълнителите, датата, часа и мястото на провеждане на Събитието и др.

(3) Продаваните билети по своята същност представляват ценни книги, които дават право на лицето, което ги държи, да посети съответното събитие.

II. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.2. (1) Билетите се продават чрез системата за продажби на Музикално-драматичен театър “Константин Кисимов”, с Булстат 000124037, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул.”Васил Левски” № 4 (по-нататък в Общите условия наричано МДТ “Константин Кисимов”).

(2) Данните за контакт на МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ са както следва: интернет страница www.teatarvtarnovo.com, адрес на електронна поща mdtvtarnovo@gmail.com, телефон за връзка 062/625 851.

III. ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ.

Чл.3. (1) Чрез извършването на поръчка на билет през интернет страницата www.teatarvtarnovo.com клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.

2) За покупка на билет през интернет страницата www.teatarvtarnovo.com е необходимо клиентите да изпълнят следните 7 стъпки:

      Стъпка 1 – Избор на Събитие или спектакъл;

      Стъпка 2 – Избор на билети / места;

      Стъпка 3 – Преглед на заявката;

      Стъпка 4 – Логин / Регистрация;

      Стъпка 5 – Попълване на данни на притежателя;

      Стъпки 6  – Потвърждаване за съгласие с общите условия;

      Стъпка 7 – Покупка

(2) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“, с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на билет по електронен път.

(3) Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от клиента по електронен път чрез Виртуален ПОС терминал посредством дебитна или кредитна карта през платежна система, осигурена от банката, с която МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ има сключен договор.

(4) За да заплатите Вашия билет, попълнете необходимите полета: изберете Visa International or MasterCard International card, попълнете 16 – те цифри от кредитната/дебитната Ви карта, датата, до която е валидна, името на собственика на кредитната/дебитната карта, CVC2/CVV2, защитният код и кликнете върху бутона “Плати”.

(3) Електронният билетът е под формата на .pdf (за целта е необходима програма Adobe Reader или друга). И се изпраща на клиента на посочения от него имейл;

(4) Билетът е действителен само в А4 формат.

(5) В случай на загуба на билета или негово унищожаване, можете повторно да го разпечатате, но имайте предвид, че загубения от Вас билет може да бъде използван от някой друг.

(6) При закупуване на електронен билет е възможно да Ви се поиска да предоставите за проверка на входа на събитието кредитната карта, с която сте извършили плащането!!!

(7) При направена поръчка на билет от страна на клиента, МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ резервира за клиента избраните места.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАЗЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА

Чл.4. (1) Всеки посетител е длъжен да пази своя билет до приключване на събитието.

(2) При напускане на залата по време на дадено събитие, връщането обратно става само срещу показване на билета. Не се възстановяват суми за откраднати, изгубени или повредени от клиента билети.

(3) При покупка на билет посетителят се задължава да спазва правилника за вътрешния ред, установен от Организатора за съответното събитие. Нарушаване на правилника за вътрешния ред и злоупотребата с билета може да бъдат наказани с предупреждение за напускане на залата.

(4) МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ предупреждава, че в общия случай правилниците за вътрешния ред на организаторите забраняват използването на звукозаписни уреди, фотоапарати и видеокамери по време на събитията.

V. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПОСЕТИТЕЛИ НА СЪБИТИЯТА

Чл.5. (1) На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва:

  1. лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.;
  2. лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч.

(2) Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

(3) Клиентите следва да имат предвид, че е възможно отделните Организатори на събитията да поставят специфични ограничения по отношение на възрастта на допусканите посетители. Поради съдържанието на определена продукция нормативен акт може да забранява допускането на лица под определена възраст. При закупуване на билети за непълнолетни посетители, клиентът е длъжен да провери предварително при съответния Организатор дали на събитието се допускат малолетни и/или непълнолетни посетители.

VI. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

Чл.6. (1) Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

VII. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА

Чл.7. (1) В случай на отмяна на събитие МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ носи отговорност за връщането на сумите, платени за билетите.

(2) При отменено събитие за друга дата на клиентите се предоставя възможност за презаверяване на билета за новата дата или възстановяване на сумата.

(3) Възстановяването на сумите се извършва по ред и в срокове, определени от МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“. В тези случаи на клиентите се възстановява сумата, отпечатана на лицевата страна на билета, като възстановяването става на касата на МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“;

(4) В случай, че събитието не се състои, бъде отложено или настъпят промени в програмата или състава на участниците, няма да бъдат възстановени евентуално направени разноски (напр. за пътуване или хотел).

VIII. СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ

Чл.8. С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие при предаване на събитието по телевизията да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.9. (1) МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ е регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети. XII. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ Чл. 14. Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са общите помирителни комисии.

Чл.10. (1) МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ не носи отговорност за валидността и автентичността на билетите, закупени на място, различно от интернет страницата и касите на МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ и партньорските каси в мрежата на МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“. В тази връзка МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ съветва клиентите си да купуват билетите си само от оторизираните с права каси или посредством интернет страницата www.teatarvtarnovo.com. При никакви условия от клиентите не може да бъде изисквана по-висока цена от сумата, посочената на лицевата страна на билета.

(2) МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ предупреждава, че при провеждане на концерти поради силата на звука съществува опасност от слухови или други здравословни увреждания.

Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ и клиента чрез поръчката на билети чрез интернет страницата www.teatarvtarnovo.com.

 

МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ ВИ ЖЕЛАЕ ПРИЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ!