Обществено обсъждане на “Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства” ще се проведе в гр. Велико Търново

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5000 В. Търново, бул. „България” № 24; Е-mail: oic.vt@eufunds.bg, тел: 062/ 620 075, 062/ 620 072


 

Дата на събитието: 20.03.2024 г.

Време на провеждане: 13:30 ч.

 

На 20 март 2024 г. (сряда), от 13:30 ч. в Ритуална зала на Община Велико Търново ще се проведе обществено обсъждане на комбинирана Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0017 „Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства“.

Водеща организация е НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, с партньори – Министерство на културата, Съюз на артистите в България и 8 театъра в страната, вкл. Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – гр. В. Търново. Целта на проектното предложение е модернизация и обновяване на културната и образователната инфраструктура в идентифицирани девет обекта в страната. За МДТ „К. Кисимов“ – В. Търново се предвижда се доставка, монтаж и настройки на техническо оборудване – специализирана озвучителна техника и периферия, енергоспестяващо художествено осветление и ремонт на изграден външен асансьор за достъп на хора с увреждания.

За участие в публичната дискусия са поканени водещите кандидати и партньори, институции и организации, както и широката общественост в лицето на местния бизнес, синдикални структури, академичната общност, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

Заинтересовани страни могат да се запознаят с презентацията за КИТИ и да споделят своето мнение, като попълнят онлайн анкета, както и да изпратят препоръки или възражения на електронната поща на ОИЦ – Велико Търново (Звено за публични консултации към РСР на СЦР), до три дни след общественото обсъждане: oic_vt@abv.bg.

 

Линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1t7ro_N7OHA-ut0_4qcYHRKvYkp-JsLZ8/edit?usp=sharing&ouid=109496258102671962122&rtpof=true&sd=true

 

Онлайн анкета за гласуване: https://forms.gle/pfXhgxKe77xbKUUi8

 


—————— www.eufunds.bg ——————

Областен информационен център – Велико Търново, процедура BG16RFTA001-1.006 – „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“, Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.