postheadericon Отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на самостоятелни обекти

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

МУЗИКАЛНО – ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

“КОНСТАНТИН КИСИМОВ”

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД № 71/12.05.2011 г.

 

На основание чл. 14, чл.16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС и чл. 13 от ППЗДС

 

ОТКРИВАМ процедура за отдаване под наем за срок от 8 (осем) години чрез търг с явно наддаване на самостоятелни търговски обекти и при следните условия:

 

І. ПРЕДОСТАВЯНИ ПОД НАЕМ ОБЕКТИ:

1. КАФЕ БАР "ДЖАК" (пиано бар) - на 2 етаж в южната част на сградата;

2. КАФЕ-КЛУБ (покрита и открита площ) в източната част на имота на МДТ;

3. МАГАЗИН за промишлени стоки № 5;

4. МАГАЗИН за промишлени стоки № 7;

5. МАГАЗИН за промишлени стоки № 8;

6. МАГАЗИН за промишлени стоки № 9.

Всички магазини са разположени в южната част на първия етаж на сградата

ІІ. НАЧАЛНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА без дължимия ДДС:

1. Кафе бар "Джак"(пиано бар): летен период ( от м. май до м. септември) –

3 480,00 лв; зимен период (от м.октомври до м.април) - 2 880,00 лв;

2. Кафе-клуб - летен период(от м.май до м.септември) - 5 145,00 лв; зимен период(от м.октомври до м.април) - 2 970,00 лв;

3. Магазин № 5        - 325,00 лв;

4. Магазин № 7        - 420,00 лв;

5. Магазин № 8        - 420,00 лв;

6. Магазин № 9        - 420,00 лв;

ІІІ. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ: 

1. За обект Кафе бар "Джак" (пиано бар) - 80,00 лв (които се разпределят 40 % за зимен и 60 % за летен период).

2. За обект Кафе клуб - 100,00 лв (които се разпределят 40 % за зимен и 60 % за летен период).

3. За всеки от магазини № 5, 7, 8 и 9 - 30,00 лева;

ІV.ТЪРГОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ в сградата на МДТ "К.Кисимов" гр. В. Търново, ул."В.Левски" № 4 - северен вход, първи етаж, хорова зала, за обекти и на дати както следва:

1. На 22.06.2011 г.

- от 09,00 часа за обект КАФЕ БАР "ДЖАК" (пиано бар);

- от 10,00 часа за обект КАФЕ-КЛУБ и

- от 11,00 часа за обект МАГАЗИН № 5.

2. На 23.06.2011 г.

- от 09,00 часа за обект МАГАЗИН № 7;

- от 10,00 часа за обект МАГАЗИН № 8  и

- от 11,00 часа за обект МАГАЗИН № 9.

ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ СЕ ПРОВЕЖДА ОТДЕЛНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ:

Върху месечния наем се дължи и ДДС. При предаването на обекта и сключване на наемния договор наемателят е длъжен да е внесъл наема за първия месец от срока на договора, както и гаранционна вноска в размер за всеки обект посочен в договора за наем (Приложение ІІ). Внесеният депозит за участие се приспада от дължимия наем за първия месец. Другите условия на наемното правоотношение са подробно отразени в наемния договор.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

2.1. Кандидатът да има търговска регистрация за период най-малко 3 години преди търга и да е пререгистриран в търговския регистър;

2.2. Кандидатът да е извършвал дейността, за която е предназначен обекта за период най-малко 3 години преди търга;

2.3. Кандидатът да няма изискуеми и непогасени парични задължения към наемодателя МДТ "К.Кисимов", към Община Велико Търново и към Държавата.          2.4. На кандидата и на управляващите го лица (за ЕТ собственика) да не са налагани наказания за системни нарушения при упражняване на търговска дейност.

2.5. Кандидатът да не е обявен в несъстоятелност и да не е в произ-водство по обявяване в несъстоятелност.

2.6. Кандидатът да не е в производство по прекратяване и ликвидация.

2.7. Лицата, управляващи кандидата съобразно търговската му регистрация (за ЕТ собственика), да не са осъждани за банкрут.

Изискванията по тази точка 2 се удостоверяват, както следва:

- по т. 2.1 - с удостоверение за актуално състояние издадено след 02.05.2011 г.

- по т.2.2 - с представени годишни финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г. и справката за дейността на фирмата;

- по т.2.3 - с удостоверения от МДТ "К.Кисимов", НАП и Община В.Търново издадени след 02.05.2011 г. и с декларацията образец;

- по т.2.4 до т.2.7 - с декларацията образец.

4. При провеждане на търга, вкл. при наддаването, кандидатът се представ-лява само от законния му представител посочен в удостоверението за актуално състояние или от лице с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

5. Предназначението на обектите е посочено по-горе в описанието им.

VІ. 1.УТВЪРЖДАВАМ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, като неразделна част от тази заповед, както следва:1. Процедура за провеждане на търга обща за всички обекти; 2. Договори за наем - 6 бр. (за всеки обект); 3. Заявление за участие - образец; 4. Декларация - образец; 5. Изисквания към кандидатите; 6. Списък на документите, които следва да бъдат представени от всеки участник и 7. Обява (като Приложения І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ).

Комплекта тръжна документация от т.1 до т. 6 вкл. за всеки обект, както и препис извлечение от настоящата заповед (без раздел Х) се връчват на всеки кандидат при заплащане цената на тръжната документация.

2. Определям цена на комплект тръжна документация, както следва:

2.1. За всеки от обектите Кафе бар"Джак" и Кафе клуб - 150 лв;

2.2. За всеки от магазини № 5, 7, 8 и 9 - 100,00 лв.

Цената на тръжната документация се заплаща при получаването й - в брой в касата на МДТ "К.Кисимов".

3. Определям депозит за участие в търга за всеки обект по отделно, както следва:

3.1. За обект Кафе бар"Джак" - 3 500,00 лв;

3.2. За обект Кафе клуб              - 5 000,00 лв;

3.3. За магазин № 5                     -    300,00 лв;

3.4.   За всеки от обектите - магазини № 7, 8 и 9 - по 400,00 лева.

Депозитът за участие се внася в брой в касата на МДТ "К.Кисимов". При непроведен търг за някои от обектите, внесените депозити се връщат.

4. Издаваните на кандидатите удостоверенията за липса на задължения към МДТ (т.8 от Списъка приложение VІ) да се изготвят и подписват само от Зам. директора по ИВ Пепа Маринова.

VІІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

1. Оглед на обекта и закупуване на тръжна документация от 19.05.2011 г. до 14.06.2011 г. - в работни дни от 10,00 до 16,00 часа чрез администрацията на МДТ - стая № 1 на трети етаж (каса).

2. Внасяне депозит за участие - в брой, в стая № 1 на трети етаж (каса) и в срок до 16.00 часа на 20.06.2011 г.

3. Заявления за участие в търга се подават в срок до 16.00 часа на 20.06.2011г. само на място - в стая на административния секретар на МДТ на втория етаж.

Заявлението за участие заедно с всички изискуеми документи се подават поставени в непрозрачен запечатан плик съдържащ определения в процедурата надпис. Не се допуска подаване на заявление за участие по пощата или с куриер.

4. За дейностите по предходните т.1, 2 и 3 определям отговорници, както следва: за огледи на обектите - Петко Иванов Петков, за продажба на тръжна документация и внасяне на депозит за участие - Станка Донкова Костадинова, а за приемане на заявленията за участие Надка Манева Яламова.

5. Не се допускат до участие в търга кандидати, които: в определените за това срокове не са закупили тръжна документация, не са внесли депозит за участие, не са заявили участие по предвидения в процедурата ред; кандидати които не отговарят на условията и изискванията; кандидати, които не са представили необходимите документи или представените документи по преценка на комисията са непълни или нередовни. Кандидат се отстранява от участие в търга в случаите изрично предвидени в Процедурата.

VІІІ.Търгът да се разгласи чрез публикуване на обява в един национален ежедневник и в един местен вестник и на интернет-страницата на МДТ най-малко 30 календарни дни преди крайният срок за подаване на заявления за участие. Председателят на комисията да осигури и съхрани, всички вестници с публикувани обяви.

ІХ.Отдаваните под наем обекти са самостоятелни търговски обекти в имо-та/сградата на МДТ и са обособени и съществуват като такива съобразно дейст-ващото законодателство от преди повече от 10 години, без с това да се засяга по какъвто и да било начин дейността на МДТ. Приходите от получените наеми постъпват в бюджета на МК и се използват по предназначение.

Х. За организация и провеждане на търга определям комисия .....................

.........................................................................................................................................

Обявата за провеждане на търга (приложение VІІ) да се публикува в един национален ежедневник и един местен вестник, както и да се постави на интернет страницата на МДТ и на таблото за обяви в сградата.

Препис – извлечение на тази заповед (без раздел Х), както и одобрената процедура за провеждане на търга (Приложение І) да се поставят на интернет страницата на МДТ и на таблото за обяви в сградата.

Препис от тази заповед да се връчи за изпълнение на членовете на комисията и другите длъжностни лица.

 

 

Васил Вълчев

 

ДИРЕКТОР

МДТ “Константин Кисимов”