postheadericon Отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на самостоятелни обекти

ОБЯВА

Музикално-драматичен театър (МДТ) “Константин Кисимов” гр.В.Търново на основание заповед № 71/12.05.2011 г. на Директора обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем

за срок от 8 години на следните обекти: КАФЕ БАР "ДЖАК" на 2 етаж в южната част на сградата; КАФЕ-КЛУБ (покрита и открита площ) в източната част на имота на МДТ;  МАГАЗИНИ за промишлени стоки № 5, № 7, № 8 и № 9 в южната част на първия етаж на сградата.

І. НАЧАЛНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА без дължимия ДДС:

1. Кафе бар "Джак" - летен период - 3 480 лв; зимен период 2 880 лв;

2. Кафе-клуб - летен период - 5 145 лв; зимен период 2 970 лв;

3. Магазин № 5 - 325 лв;

4. За всеки от Магазини № 7, 8 и 9 - 420 лв;

ІІ. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ.

1. За обект Кафе бар "Джак" - 80 лв;

2. За обект - Кафе клуб - 100 лв;

3. За всеки от магазини № 5, 7, 8 и 9 - 30 лв.

ІІІ.ТЪРГОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ в сградата на МДТ "К.Кисимов" гр. В. Търново, ул. "В. Левски" № 4 - северен вход, първи етаж, хорова зала, за обекти и на дати както следва:

1. На 22.06.2011 г.

- от 09,00 часа за обект КАФЕ БАР "ДЖАК".

- от 10,00 часа за обект КАФЕ-КЛУБ.

- от 11,00 часа за обект МАГАЗИН № 5.

2. На 23.06.2011 г.

- от 09,00 часа за обект МАГАЗИН № 7.

- от 10,00 часа за обект МАГАЗИН № 8.

- от 11,00 часа за обект МАГАЗИН № 9.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Да имат търговска регистрация за период най-малко 3 години преди търга и да са пререгистрирани в търговския регистър; Да са извършвали дейност за която е предназначен обекта за период от 3 години преди търга; Да нямат изискуеми и непогасени парични задължения към МДТ "К. Кисимов", към Община В. Търново и към Държавата. Да не са в производство по прекратяване и ликвидация. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по обявяване в несъстоятелност. На кандидата и на управляващите го лица (за ЕТ собственика) да не са налагани наказания за системни нарушения при упражняване на търговска дейност. Лицата управляващи кандидата съобразно търговската му регистрация (за ЕТ собственика) да не са осъждани за банкрут.

ІV. ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

1. За обектите Кафе клуб и Кафе бар"Джак" - по 150 лв;

2. За магазини № 5, 7, 8 и 9 - по 100,00 лв.

V. ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ: За Кафе бар"Джак" - 3500 лв; За Кафе клуб - 5000 лв; За магазин № 5 - 300,00 лв и За всеки от магазини № 7, 8 и 9 - по 400 лв.

VІ. Оглед на обекта и закупуване на тръжна документация от 19.05.2011 г. до 14.06.2011 г. от 10 до 16 ч. чрез администрацията на МДТ

Внасяне депозит за участие само на място в брой в касата на МДТ и в срок до 16.00 часа на 20.06.2011 г.

Заявления за участие в търга се подават само на място в администрацията и в срок до 16 часа на 20.06.2011 г. Заявления за участие изпратени по пощата или чрез куриер не се приемат.

Подробни условия и ред за провеждане на търга са посочени в Заповедта за провеждането му и одобрената с нея процедура, които са обявени на сайта на МДТ и на таблото за обяви в сградата.