postheadericon Провеждане на търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д

№ 95/22.06.2011 г.

На основание чл. 16, ал. 2, вр. чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 5, вр. ал.2 от ППЗДС

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на ТЪРГ за отдаване под наем на следните недвижими имоти на МДТ „Константин Кисимов” гр.В.Търново, ул.”Васил Левски” № 4

 

1. Терен от 3 кв.м. и пространство за разполагане на рекламно-информационно съоръжение в площ, разположена от южната част на паркинг, находящ се в югозападната част на УПИ І в  кв. 65 по ПУП на гр. Велико Търново (към кръстовището на ул.”Цар Освободител” и ул.”Васил Левски”)

 

2. Терен от 2 кв.м. и пространство за разполагане на рекламно-информационно съоръжение в площ, разположена от югоизточната част на паркинг, находящ се в югозападната част на УПИ І в  кв. 65 по ПУП на гр. Велико Търново

 

3. Шест броя рекламно-информационни носители (табла), всяко с размери 290 на 90 см., разположени в площ над стената покрай северния тротоар на ул.”Цар Освободител”, от южната част на паркинг, находящ се в югозападната част на УПИ І в  кв. 65 по ПУП на гр. Велико Търново

 

4. Площ от 1 кв.м. на първия етаж до служебния вход в северната част на сградата на МДТ „К.Кисимов” в УПИ І в  кв. 65 по ПУП на гр.В.Търново за разполагане и експлоатация на автомат за продажба на кафе и топли напитки

Обектите се отдават под наем съобразно посоченото предназначение за срок от пет години – по т.1 и т.2 и за срок от три години – по т.3 и т.4

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ следните условия за провеждането на търга:

 

 1. Вид на търга: с тайно наддаване
 2. Дата и час на провеждане на търга: 28 юли 2011 г. - 9,00 часа
 3. Място на провеждане на търга: сградата на МДТ „К.Кисимов”, етаж ІІІ, стая № 3
 4. Начална месечна цена, от която да започне наддаването:

а/ за обекта по пункт І.1.       - 350 лева без ДДС

б/ за обекта по пункт І.2.       - 200 лева без ДДС

в/ за обектите по пункт І.3.   - 50 лева без ДДС за всяко едно табло

г/ за обекта по пункт І.4.       - 60 лева без ДДС

 1. Депозит за участие в търга: равен на обявената начална цена за всеки един от обектите
 2. Цена на тръжната документация: 100 лв. за обектите по пункт І.1. и пункт І.2.

50 лв. за обектите по пункт І.3. и пункт І.4.

 1. Начин на плащане цената на тръжната документация и на депозита за участие – в брой на касата на   МДТ „К.Кисимов”, етаж ІІІ, стая № 1
 2. Условия за оглед на обектите: всеки работен ден от 27.06.2011 до 27.07.2011 г. само от кандидати, закупили тръжна документация.
 3. Място и срок за получаване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в търга:  касата на   МДТ „К.Кисимов”, етаж ІІІ, стая № 1 – от 9,00 часа на 27.06.2011 до 12,00 часа на 27.07.2011г.

 

ІІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, съдържаща както следва:

 

 1. Изисквания към кандидатите за участие в търга – приложение № 1
 2. Списък на документите, необходими за допускане до участие на кандидатите - приложение № 2
 3. Описание на процедурата за провеждане на търга - приложение № 3
 4. Проект на договор за наем – приложение № 4
 5. Препис – извлечение от настоящата заповед (без раздели ІV и V)

 

Посочената по-горе документация представлява неразделна част от настоящата заповед.

 

 

Препис – извлечение от тази заповед (без раздели ІV и V)  да се постави на определеното за целта табло в сградата на МДТ.

 

 

 

 

Васил Вълчев

ДИРЕКТОР

МДТ “Константин Кисимов”