postheadericon Търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д

№ 08-27/18.05.2012 г.

На основание чл. 16, ал. 2, вр. чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 5, вр. ал.2 от ППЗДС

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на ТЪРГ за отдаване под наем на част от недвижим имот – сграда на МДТ „Константин Кисимов” гр.В.Търново в УПИ І в кв. 65 по ПУП на гр. Велико Търново, с административен адрес гр.Велико Търново, ул.”Васил Левски” № 4, а именно : пет кв.метра от покривното пространство на сградата на кота +10,80 за монтиране и експлоатация на електронни съобщителни устройства (антени, технически средства, съоръжения и друго телекомуникационно оборудване) във връзка с осъществяване на обществени електронни съобщения по смисъла на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и двадесет и пет км.метра от покривното пространство и фасадите на сградата за разполагане на необходимите линейни мрежи (кабели, инсталации и др.)

Обектите се отдават под наем съобразно посоченото по-горе предназначение при спазване на нормативните изисквания за разполагане, ползване и експлоатация на съответните устройства, съоръжения и мрежи за срок от пет години.

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ следните условия за провеждането на търга:

 

 1. Вид на търга: с тайно наддаване
 2. Дата и час на провеждане на търга: 21 юни 2012 г. - 9,30 часа
 3. Място на провеждане на търга: сградата на МДТ „К.Кисимов”, етаж ІІ, стая на административния секретар
 4. Начална месечна цена, от която да започне наддаването: 350 лева без ДДС
 5. Депозит за участие в търга: 100 лв.
 6. Цена на тръжната документация: 75 лв.
 7. Начин на плащане цената на тръжната документация и на депозита за участие – в брой на касата на   МДТ „К.Кисимов”, етаж ІІІ, стая № 1
 8. Условия за оглед на обектите: в работно време, по предварителна заявка на тел. 062623526
 9. Място и срок за получаване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в търга: касата на МДТ „К.Кисимов”, етаж ІІІ, стая № 1- до 12,00 часа на 20.06.2012 г.

 

ІІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, съдържаща както следва:

 

 1. Изисквания към кандидатите за участие в търга – приложение № 1
 2. Списък на документите, необходими за допускане до участие на кандидатите - приложение № 2
 3. Описание на процедурата за провеждане на търга - приложение № 3
 4. Проект на договор за наем – приложение № 4
 5. Препис – извлечение от настоящата заповед

 

Посочената по-горе документация представлява неразделна част от настоящата заповед.