postheadericon Търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д

№ РД 08-57/08.11.2012 г.

На основание чл. 16, ал. 2, вр. чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 5, вр. ал.2 от ППЗДС

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на ТЪРГ за отдаване под наем на следните недвижими имоти на МДТ „Константин Кисимов” гр.В.Търново, ул.”Васил Левски” № 4

 

1. Самостоятелен обект – ОФИС-изток (клетка № 10), с площ 16 кв.м., в източната част на сградата в УПИ І в кв. 65 по ПУП на гр.В.Търново, със самостоятелен вход от изток.

 

2. Терен от 2 кв.м. и пространство за разполагане на рекламно-информационно съоръжение в площ, разположена от югоизточната част на паркинг, находящ се в югозападната част на УПИ І в кв. 65 по ПУП на гр. Велико Търново

 

Обектите се отдават под наем за срок от пет години и за ползване съобразно обичайното им предназначение, така както е описано по-горе

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ следните условия за провеждането на търга:

 

1.Вид на търга: с тайно наддаване

 1. Дата и час на провеждане на търга: 14 декември 2012 г. - 9,30 часа
 2. Място на провеждане на търга: сградата на МДТ „К.Кисимов”, етаж ІІ, стая на административния секретар
 3. Начална месечна цена, от която да започне наддаването:

а/ за обекта по пункт І.1.       - 150 лева без ДДС

б/ за обекта по пункт І.2.       - 150 лева без ДДС

 1. Депозит за участие в търга: равен на обявената начална цена за всеки един от обектите
 2. Цена на тръжната документация: по 50 лв. за всеки един от обектите
 3. Начин на плащане цената на тръжната документация и на депозита за участие – в брой на касата на   МДТ „К.Кисимов”, етаж ІІІ, стая № 1
 4. Условия за оглед на обектите: всеки работен ден от 13.11.2012 до 13.12.2012 г.
 5. Място и срок за получаване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в търга: касата на   МДТ „К.Кисимов”, етаж ІІІ, стая № 1 – от 9,00 часа на 13.11.2012 до 12,00 часа на 13.12.2012 г.

 

ІІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, съдържаща както следва:

 

  1. Изисквания към кандидатите за участие в търга – приложение № 1
  2. Списък на документите, необходими за допускане до участие на кандидатите - приложение № 2
  3. Описание на процедурата за провеждане на търга - приложение № 3
  4. Проект на договор за наем – приложение № 4
  5. Препис – извлечение от настоящата заповед (без раздели ІV и V)

 

Посочената по-горе документация представлява неразделна част от настоящата заповед.

 

 

 

ДИРЕКТОР:   ____________________

(Васил Байчев Вълчев)