postheadericon Повторен таен търг

ЗАПОВЕД № РД-0858/12.11.2012 г.

 

На основание чл. 14, чл.16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС и чл. 13, чл.41, ал.6 и чл.51 от ППЗДС

 

ОТКРИВАМ процедура за отдаване под наем за срок от 8 (осем) години чрез ПОВТОРЕН ТАЕН ТЪРГ на самостоятелни обекти и при следните условия:

І. ПРЕДОСТАВЯНИ ПОД НАЕМ ОБЕКТИ:

1. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ "КАФЕ-БАР", в югозападната част на имота (над паркинга (обект № 3 -Кафе запад - открита и закрита площ);

 

За всеки обект се провежда отделна тръжна процедура.

 

ІІ. НАЧАЛНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА без дължимия ДДС:

1. Търговски обект "КАФЕ-БАР" (кафе запад) - 500,00 лв;

 

ІІІ. ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 20.12.2012 г. в сградата на МДТ "К.Кисимов" гр. В. Търново, ул."В.Левски" № 4 - северен вход, първи етаж, хорова зала, за обекти, както следва:

- от 09,00 часа за обект ОФИС;

- от 09,30 часа за Търговски обект "КАФЕ-БАР" (кафе-запад).

 

ІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ:

1.Върху месечния наем се дължи и ДДС. При предаването на обекта и сключване на наемния договор наемателят е длъжен да е внесъл наема за първия месец от срока на договора, както и гаранционна вноска в размер за всеки обект посочен в договора за наем (Приложение ІІ). Внесеният депозит за участие се приспада от дължимия наем за първия месец. Другите условия на наемното правоотношение са подробно отразени в наемния договор.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

2.1. Кандидатът да има търговска регистрация и да е пререгистриран в търговския регистър;

2.2. Кандидатът да няма изискуеми и непогасени парични задължения към наемодателя МДТ "К.Кисимов", към Община Велико Търново и към Държавата.          2.3. На кандидата и на управляващите го лица (за ЕТ собственика) да не са налагани наказания за системни нарушения при упражняване на търговска дейност.

2.4. Кандидатът да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по обявяване в несъстоятелност.

2.5. Кандидатът да не е в производство по прекратяване и ликвидация.

2.6. Лицата, управляващи кандидата съобразно търговската му регистрация (за ЕТ собственика), да не са осъждани за банкрут.

3. Изискванията по тази точка 2 се удостоверяват, както следва:

- по т.2.1- с удостоверение за актуално състояние издадено след 01.11.2012 г.

- по т.2.2 - с удостоверения от МДТ "К.Кисимов", НАП и Община В.Търново издадени след 01.11.2012 г. и с декларацията образец;

- по т.2.3 до т.2.6 - с декларацията образец.

4. При провеждане на търга кандидатът се представлява само от законния му представител, посочен в удостоверението за актуално състояние или от лице с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

5. Предназначението на обектите е посочено по-горе в описанието им.

VІ. УТВЪРЖДАВАМ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, като неразделна част от тази заповед, както следва:1. Процедура за провеждане на търга обща за всички обекти; 2. Договори за наем; 3. Заявление за участие - образец; 4. Декларация - образец; 5. Изисквания към кандидатите; 6. Списък на документите, които следва да бъдат представени от всеки участник; 7. Ценово предложение-образец и 8. Обява (като Приложения І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ).

Комплекта тръжна документация от т.1 до т. 6 вкл. за всеки обект, както и препис-извлечение от настоящата заповед (без раздел Х) се връчват на всеки кандидат при заплащане цената на тръжната документация.

2. Определям цена на комплект тръжна документация, както следва:

2.1. За търговския обект - КАФЕ-БАР (обект № 3-Кафе запад) - 100,00 лв;

Цената на тръжната документация се заплаща при получаването й - в брой в касата на МДТ "К.Кисимов".

3. Определям депозит за участие в търга за всеки обект по отделно, както следва:

3.1. За търговския обект "КАФЕ БАР"(обект № 3 -Кафе запад) - 600,00 лв;

Депозитът за участие се внася в брой в касата на МДТ "К.Кисимов". При непроведен търг за някои от обектите, внесените депозити се връщат.

4. Издаваните на кандидатите удостоверенията за липса на задължения към МДТ (т.8 от Списъка приложение VІ) да се изготвят и подписват само от Зам. директора по ИВ Пепа Маринова.

VІІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

1. Оглед на обекта и закупуване на тръжна документация от 20.11.2012 г. до 17.12.2012 г. - в работни дни от 10,00 до 16,00 часа чрез администрацията на МДТ - стая № 1 на трети етаж (каса).

2. Внасянето на депозита за участие се извършва в брой, в стая № 1 на трети етаж (каса) и в срок до 16.00 часа на 17.12.2012 г.

3. Заявления за участие в търга ВЕДНО С ДРУГИТЕ ДОКУМЕНТИ се подават в срок до 16.00 часа на 17.12.2012 г. само на място - в стая на административния секретар на МДТ на втория етаж.

Заявлението за участие, заедно с всички изискуеми документи вкл. пликът с писменото предложение за предлаганата наемна цена, се подават поставени в непрозрачен запечатан плик, съдържащ определения в процедурата надпис. Не се допуска подаване на заявление за участие по пощата или с куриер.

Всеки кандидат представя задължително и писмено предложение (ценово предложение) по образец с точен размер на предлаганата наемна цена. Това предложение трябва да е подписано само от законния представител на кандидата и да има печат на фирмата. Предложението се представя в запечатан непрозрачен плик поставен в основния плик с другите документи.

4. Внасянето на депозит и подаването на документи за участие в търга се извършва само от законния представител на кандидата посочен в удостоверението за актуално състояние или от лице с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

5. За дейностите по предходните т.1, 2 и 3 определям отговорници, както следва: за огледи на обектите - Петко Иванов Петков, за продажба на тръжна документация и внасяне на депозит за участие - Станка Донкова Костадинова, а за приемане на заявленията за участие Надка Манева Яламова.

6. Не се допускат до участие в търга кандидати, които: в определените за това срокове не са закупили тръжна документация, не са внесли депозит за участие, не са заявили участие по предвидения в процедурата ред; кандидати, които не отговарят на условията и изискванията; кандидати, които не са представили необходимите документи или представените документи по преценка на комисията са непълни или нередовни. Кандидат се отстранява от участие в търга в случаите изрично предвидени в Процедурата.

VІІІ.Търгът да се разгласи чрез публикуване на обява в един национален ежедневник и в един местен вестник, както и да се постави на интернет страницата на МДТ и на таблото за обяви в сградата най-малко 30 календарни дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие. Длъжностното лице, приемащо заявленията за участие да осигури и съхрани всички вестници с публикувани обяви, които да бъдат предадени на комисията.

ІХ.Отдаваните под наем обекти са самостоятелни търговски обекти в имо-та/сградата на МДТ и са обособени и съществуват като такива съобразно дейст-ващото законодателство от преди повече от 12 години, без с това да се засяга по какъвто и да било начин дейността на МДТ. Приходите от получените наеми постъпват в бюджета на МК и се използват по предназначение.

Х. За организация и провеждане на търга определям комисия в състав от 3 (трима) души, както следва: ... .................... .......................................................................

................................................................................................................................................

Препис – извлечение на тази заповед (без раздел Х), както и одобрената процедура за провеждане на търга (Приложение І) да се поставят на интернет страницата на МДТ и на таблото за обяви в сградата.

Препис от тази заповед да се връчи за изпълнение на членовете на комисията и другите длъжностни лица.

 

 

 

 

 

Васил Вълчев

 

ДИРЕКТОР

МДТ “Константин Кисимов”