postheadericon Повторен таен търг

ОБЯВА

Музикално-драматичен театър (МДТ) “Константин Кисимов” гр.В.Търново на основание заповед № РД 08-01/17.01.2013 г. на Директора обявява повторен таен търг за отдаване под наем за срок от 8 години на ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ "КАФЕ БАР"- в югозападната част на имота -над паркинга (обект № 3 -Кафе запад - открита и закрита площ).

           

І. НАЧАЛНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА без дължимия ДДС - 500,00 лв

            ІІ. ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 26.02.2013 г. от 09,30 ч. в сградата на МДТ "К.Кисимов" гр. В. Търново, ул."В.Левски" № 4 - северен вход, първи етаж, хорова зала

.           ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Да имат търговска регистрация и да са пререгистрирани в търговския регистър; Да нямат изискуеми и непогасени парични задължения към МДТ "К. Кисимов", към Община В. Търново и към Държавата. Да не са в производство по прекратяване и ликвидация. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по обявяване в несъстоятелност. На кандидата и на управляващите го лица (за ЕТ собственика) да не са налагани наказания за системни нарушения при упражняване на търговска дейност. Лицата управляващи кандидата съобразно търговската му регистрация (за ЕТ собственика) да не са осъждани за банкрут.

            ІV. ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 100,00 лв;

            V. ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ - 600,00 лв.

            VІ. Оглед на обекта и закупуване на тръжна документация от 25.01.2013 г. до 25.01.2013 г. - в работни дни от 10,00 до 16,00 часа чрез администрацията на МДТ - стая № 1 на трети етаж (каса).

            2. Внасянето на депозита за участие се извършва в брой, в стая № 1 на трети етаж (каса) и в срок до 16.00 часа на 25.02.2013 г.

            3. Заявления за участие в търга ВЕДНО С ДРУГИТЕ ДОКУМЕНТИ се подават в срок до 16.00 часа на 25.02.2013 г. само на място - в стаята на административния секретар на МДТ на втория етаж.

            Подробни условия и ред за провеждане на търга са посочени в Заповедта за провеждането му и одобрената с нея процедура, които са обявени на сайта на МДТ и на таблото за обяви в сградата.