postheadericon Повторен таен търг

ЗАПОВЕД № РД 08-01/17.01.2013 г.

 

            На основание чл. 14, чл.16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС и чл. 13, чл.41, ал.6, чл.44, ал.1 и чл.51 от ППЗДС

РАЗПОРЕЖДАМ повторно обявяване и провеждането на открита с моя Заповед № РД 08-58/12.11.2012 г. процедура за отдаване под наем за срок от 8 (осем) години чрез ПОВТОРЕН ТАЕН ТЪРГ на при следните условия:

           

І. ПРЕДОСТАВЯН ПОД НАЕМ ОБЕКТ:

            ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ "КАФЕ-БАР", в югозападната част на имота (над паркинга (обект № 3 -Кафе запад - открита и закрита площ);

            ІІ. НАЧАЛНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА без дължимия ДДС - 500,00 лв;

            ІІІ. ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 26.02.2013 г. от 09,30 ч сградата на МДТ "К.Кисимов" гр. В. Търново, ул."В.Левски" № 4 - северен вход, първи етаж, хорова зала.    

            ІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ:

            1.Върху месечния наем се дължи и ДДС. При предаването на обекта и сключване на наемния договор наемателят е длъжен да е внесъл наема за първия месец от срока на договора, както и гаранционна вноска в размер на един месечен наем без ДДС посочен в договора за наем (Приложение ІІ). Внесеният депозит за участие се приспада от дължимия наем за първия месец. Другите условия на наемното правоотношение са подробно отразени в наемния договор.

            2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

            2.1. Кандидатът да има търговска регистрация и да е пререгистриран в търговския регистър;

            2.2. Кандидатът да няма изискуеми и непогасени парични задължения към наемодателя МДТ "К.Кисимов", към Община Велико Търново и към Държавата.          2.3. На кандидата и на управляващите го лица (за ЕТ собственика) да не са налагани наказания за системни нарушения при упражняване на търговска дейност.

            2.4. Кандидатът да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по обявяване в несъстоятелност.

            2.5. Кандидатът да не е в производство по прекратяване и ликвидация.

            2.6. Лицата, управляващи кандидата съобразно търговската му регистрация (за ЕТ собственика), да не са осъждани за банкрут.

            3. Изискванията по тази точка 2 се удостоверяват, както следва:

            - по т.2.1- с удостоверение за актуално състояние издадено след 01.01.2013 г.

            - по т.2.2 - с удостоверения от МДТ "К.Кисимов", НАП и Община В.Търново издадени след 01.01.2013 г. и с декларацията образец;

            - по т.2.3 до т.2.6 - с декларацията образец.

            4. При провеждане на търга кандидатът се представлява само от законния му представител, посочен в удостоверението за актуално състояние или от лице с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

            5. Предназначението на обекта е посочено по-горе в описанието му.

            VІ. ПРЕУТВЪРЖДАВАМ И ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЯМ ТРЪЖНАТА ДОКУМЕН-ТАЦИЯ утвърдена с моя Заповед № РД 08-58/12.11.2012 г., като неразделна част от нея и от настоящата заповед, както следва: 1. Процедура за провеждане на търга; 2. Договор за наем; 3. Заявление за участие - образец; 4. Декларация - образец; 5. Изисквания към кандидатите; 6. Списък на документите, които следва да бъдат представени от всеки участник; 7. Ценово предложение-образец и 8. Обява (като Приложения І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ).

            Комплекта тръжна документация от т.1 до т. 6 вкл., както и препис-извлечение от настоящата заповед (без раздел Х) се връчват на всеки кандидат при заплащане цената на тръжната документация.

            2. Определям цена на комплект тръжна документация - 100,00 лв;

            Цената на тръжната документация се заплаща при получаването й - в брой в касата на МДТ "К.Кисимов".

            3. Определям депозит за участие в търга - 600,00 лв;

            Депозитът за участие се внася в брой в касата на МДТ "К.Кисимов". При непроведен търг, внесеният депозит се връща.

            4. Издаваните на кандидатите удостоверенията за липса на задължения към МДТ (т.8 от Списъка приложение VІ) да се изготвят и подписват само от Зам. директора по ИВ Пепа Маринова.

            VІІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

            1. Оглед на обекта и закупуване на тръжна документация от 25.01.2013 г. до 25.02.2013 г. - в работни дни от 10,00 до 16,00 часа чрез администрацията на МДТ - стая № 1 на трети етаж (каса).

            2. Внасянето на депозита за участие се извършва в брой, в стая № 1 на трети етаж (каса) и в срок до 16.00 часа на 25.02.2013 г.

            3. Заявления за участие в търга ВЕДНО С ДРУГИТЕ ДОКУМЕНТИ се подават в срок до 16.00 часа на 25.02.2013 г. само на място - в стая на административния секретар на МДТ на втория етаж.

            Заявлението за участие, заедно с всички изискуеми документи вкл. пликът с писменото предложение за предлаганата наемна цена, се подават поставени в непрозрачен запечатан плик, съдържащ определения в процедурата надпис. Не се допуска подаване на заявление за участие по пощата или с куриер.

            Всеки кандидат представя задължително и писмено предложение (ценово предложение) по образец с точен размер на предлаганата наемна цена. Това предложение трябва да е подписано само от законния представител на кандидата и да има печат на фирмата. Предложението се представя в запечатан непрозрачен плик поставен в основния плик с другите документи.

            4. Внасянето на депозит и подаването на документи за участие в търга се извършва само от законния представител на кандидата посочен в удостоверението за актуално състояние или от лице с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

            5. За дейностите по предходните т.1, 2 и 3 определям отговорници, както следва: за оглед на обекта - Петко Иванов Петков, за продажба на тръжна документация и внасяне на депозит за участие - Станка Донкова Костадинова, а за приемане на заявленията за участие Надка Манева Яламова.

            6. Не се допускат до участие в търга кандидати, които: в определените за това срокове не са закупили тръжна документация, не са внесли депозит за участие, не са заявили участие по предвидения в процедурата ред; кандидати, които не отговарят на условията и изискванията; кандидати, които не са представили необходимите документи или представените документи по преценка на комисията са непълни или нередовни. Кандидат се отстранява от участие в търга в случаите изрично предвидени в Процедурата.

            VІІІ.Търгът да се разгласи чрез публикуване на обявата в един национален ежедневник и в един местен вестник, както чрез поставяне на обявата на интернет страницата на МДТ и на таблото за обяви в сградата - най-малко 30 календарни дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие, за което поставяне се съставя протокол. Длъжностното лице приемащо заявленията за участие да осигури и съхрани, всички вестници с публикувани обяви, които да бъдат предадени на комисията.

            ІХ.Отдаваният под наем обект е самостоятелен търговски обект в имота на МДТ и съществува като такъв съобразно действащото законодателство от преди повече от 12 години, без с това да се засяга по какъвто и да било начин дейността на МДТ. Приходите от получените наеми постъпват в бюджета на МК и се използват по предназначение.

            Х. За организация и провеждане на търга определям комисия ..................

...............................................................................................................................................

            Препис – извлечение на тази заповед (без раздел Х), както и одобрената процедура за провеждане на търга (Приложение І) да се поставят на интернет страницата на МДТ и на таблото за обяви в сградата, за което се съставя протокол.

            Препис от тази заповед да се връчи за изпълнение на членовете на комисията и другите длъжностни лица.

 

 

Васил Вълчев

 

ДИРЕКТОР

МДТ “Константин Кисимов”