postheadericon Таен търг

                                                                                    УТВЪРДИЛ !

ДИРЕКТОР МДТ „К. Кисимов”:

                                                                                                           (Васил Вълчев)

17.01.2013 г.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ І

 

към заповед № РД 08-02/17.01.2013 г.

на Директора на МДТ „К. Кисимов”

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАЕН ТЪРГ

за отдаване под наем на обект собственост на МДТ "К.Кисимов" В.Търново - МАГАЗИН № 8 с площ 28 кв.м., находящ се в югоизточната част на сградата в УПИ - парцел І в кв. 65

           

І. ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА, ВНАСЯНЕ НА ДЕПОЗИТ за участие:

            1. Оглед на обекта и закупуване на тръжна документация от 25.02.2013 г. до 25.02. 2013 г. - в работни дни от 10,00 до 16,00 часа чрез администрацията на МДТ - стая № 1 на трети етаж (каса). Тръжната документация се предава след заплащане в брой в касата на определената цена за всеки отделен обект, като на вносителя се издава документ в два екземпляра.

            При заплащане на тръжната документация на всеки кандидат се предават: 1. Процедура за провеждане на търга; 2. Договор за наем; 3. Заявление за участие - образец; 4. Декларация - образец; 5. Изисквания към кандидатите; 6. Списък на документите, които следва да бъдат представени от всеки участник с указания кога и къде се представят и 7. Препис извлечение от Заповедта за търга (без раздел Х).

            2. Депозитът за участие в определения за размер се внася в срок до 16.00 часа на 25.02.2013 г. в брой, в стая № 1 на трети етаж (каса) в работни дни от 10,00 до 16,00 часа, като на вносителя се издава документ в два екземпляра.

            3. Издаваните на кандидатите удостоверенията за липса на задължения към МДТ (т.8 от Списъка приложение VІ) да се изготвят и подписват само от Зам. директора по ИВ Пепа Маринова.

            ІІ. ПОДАВАНЕ и И ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

            1. Заявления за участие в търга с останалите документите се приемат в запечатан плик и в срок до 16.00 часа на 25.02.2013 г. и само в стаята на административния секретар на МДТ на втория етаж.

            Не се допуска изпращане на заявленията за участие, респективно на пликовете с тях, по пощата или чрез куриер.

            Внасянето на депозит и подаването на документи за участие в търга се извършва само от законния представител на кандидата посочен в удостоверението за актуално състояние или от лице с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

            2. Заявлението за участие се подава и приема в запечатан непрозрачен плик, в който заедно със заявлението трябва да са поставени и всички документи посочени в списъка - приложение № VІ към тръжната документация и отговарящи на посочените там изисквания. Всеки кандидат представя задължително и писмено предложение (ценово предложение) по образец с точен размер на предлаганата наемна цена. Това предложе-ние трябва да е подписано само от законния представител на кандидата и да има печат на фирмата. Предложението се представя в запечатан непрозрачен плик поставен в основния плик с другите документи.

            3. На лицевата страна на плика задължително трябва да има четливо надписани данни за:

            3.1. обекта, за който се кандидатства;

            3.2. точното фирмено наименование на кандидата;

            3.3. адрес за кореспонденция и телефон, а при възможност факс и/или електронен адрес.

            4. При приемането на плика се проверява наличието на необходимия надпис, след което върху плика се поставя поредният входящ № за конкретния обект, дата и час на подаване/постъпване, трите имена и подпис на приносителя, както и трите имена на приемащият заявлението служител на МДТ и печат на МДТ.

            5. Приемането на плика се отразява и в нарочен дневник, съдържащ графи за: 1. пореден вх. № за обекта; 2. дата и част на постъпване на плика; 3. фирмата на кандидата; 4. име и подпис на лицето подаващо документите; 5. име и подпис на приемащият документите служител и 6. Забележки.

            6. В случай, че представеният плик не отговаря на изискванията по т.2 и не съдържа надписите по т. 3, служителят изисква от приносителя да отстрани нередности-те. В случай, че нередностите не бъдат отстранени, пликът се връща на приносителя без да се регистрира в дневника.

            7. Не се приемат и не се регистрират като редовно подадени пликове със заявления изпратени по пощата или чрез куриер.

            8. Не се приемат и не се регистрират пликове за участие, които са представени след изтичането на крайния срок, както и/или са изпратени по пощата или чрез куриер. Ако на тези пликове има адрес - те се връщат на кандидатите.

            Кандидат, чиито плик не отговаря на изискванията по т.3.1. и 3.2. се счита за неподал заявление за участие и не се допуска до участие в търга.

            9. Отговорността за непредставени или нередовни документи е на кандидата.

            10. Постъпилите пликове се съхраняват в касата на МДТ и в деня на търга се предават на комисията ведно с дневника.

            11. Въз основа на постъпилите пликове и данните от дневника приемащият документите служител изготвя списък на кандидатите.

            12. В деня на търга списъкът с кандидатите, ведно с пликовете и дневника се предават на комисията.

            ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

            1.Търгът да се проведе на посочената в заповедта дата, място и час.

            2. Членовете на комисията да се явят 30 минути преди първоначалния обявен час. При необходимост по решение на Председателя се привличат резервните членове. Комисията трябва да заседава в пълен състав от трима души. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. На заседанието на комисията могат да присъстват само представители на заявили участие кандидати.

            3. При невъзможност от сформиране на необходимия основен състав на комисията вкл. от резервните членове, съставът на комисията се допълва с други лица и на основание допълнителна заповед на директора на МДТ.

            4.Изисквания за провеждането на търга:

            4.1.Търгът може да се проведе, в случай че поне един кандидат е подал редовни документи и е допуснат до участие в търга.

            4.2. В случай, че за участие в търга няма валидно заявено участие от нито един кандидат търгът се обявява за непроведен и се насрочва нов търг в едномесечен срок.

            4.3. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който директорът на ДМДТ определя провеждането на нов повторен търг или прекратява процедурата.

            4.4. При непроведен първоначален търг, внесените депозити се връщат.

            5. Въз основа на списъка на кандидатите, комисията проверява присъстващите в залата лица.

            5.1.При провеждане на търга кандидатът се представлява само от законния му представител по търговска регистрация посочен в удостоверението за актуално състояние или от друго лице с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

            5.2.Присъстващите лица се легитимират пред комисията с лична карта и с документ удостоверяващ представителна им власт.

            6. Работата на комисията продължава с проверка на списъка на кандидатите, подадените пликове и данните от дневника, след което се обявяват имената на заявилите участие в търга кандидати. В случай, че в залата присъстват и други лица, които не са представители на заявилите участие кандидати, те се отстраняват от залата.

            7. След това комисията пристъпва към последователно отваряне на всеки плик по реда на постъпването им и проверка на наличните в него документи и тяхната редовност и отразява констатациите си в протокола.

            8.1. Не се допускат до участие в търга кандидати, които: в определените за това срокове не са закупили тръжна документация, не са внесли депозит за участие, не са заявили участие по предвидения в тази процедура ред; кандидати, които не отговарят на условията и изискванията; кандидати, които не са представили необходимите документи или представените документи по преценка на комисията са непълни или нередовни.          Кандидатът се отстранява от участие в търга в случаите, изрично предвидени в тази процедура.

            8.2. Липсата на документи или техните недостатъци се вписват в протокола последователно за всеки кандидат.

            8.3. Въз основа на тази дейност комисията приема решение за допуснатите до участие в търга кандидати.

            9. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

            9.1. След проверка на документите и допускане на кандидатите до участие в търга комисията пристъпва към отваряне на пликовете с ценовите предложения по реда на тяхното постъпване.

            9.2. Всяко ценово предложение се обявява гласно след което то се подписва от членовете на комисията.

            9.3. Редовно подадените ценови предложения съответно подалите ги кандидати се класират в низходящ ред според размера на предложената наемна цена.

            9.4. В случай, че при отваряне на плика с ценовото предложение на съответния кандидат се установи, че в него няма писмено предложение или наличното не отговаря на изискванията този кандидат се отстранява от участие в търга.

            10.1. В случай, че двама или по-вече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, той се вписва в протокола и с решение на комисията се определя срок за провеждане на явен търг с наддаване само между тези кандидати.

            10.2. В случай, че кандидатите по пт.10.1. присъстват или са надлежно представ-лявани, явният търг между тях може да се проведе в момента. За явният търг се изготвя наддавателен лист който се подписва от кандидатите и комисията.

            10.3. В случай, че кандидатите по т.10.1. или някой от тях не присъства или не се представлява на търга с решение на комисията се определя дата, място и час за провеждане на явния търг, което решение се съобщава само на тези кандидати.

            10.4. Явният търг по т.10.1 се провежда по реда на чл.47-50 от ППЗДС, като надда-ването започва от предложената от тези кандидати цена, като стъпката за наддаване е в размер на 10 % (десет процента) от тази цена.

            10.5. Всички тези дейности включително класирането след явния търг, ако има такъв, се отразяват изрично в протокола. В случай на провеждане и на явен търг по т.10.1. окончателният протокол на комисията се изготвя след приключването му.

            11. За заседанието на комисията се съставя протокол, в който се отразяват: началния час на започване на работа; причината за закъснение, евентуалната подмяна на членове на комисията; имената на присъстващите; входящите номера на заявленията за участие на кандидатите и техните наименования (фирма), платежните документи за внесените депозити, нередовността на подадените документи, ако има такива; други обстоятелства по редовността на подадените документи; извършените от комисията действия и констатации и приетите решения и кворума, с който са взети; ценовите предложения от всеки кандидат ведно с предложената цена и крайното класиране на кандидатите; други дейности извършени от комисията вкл. тези по т.10, както и часът, в който е приключила работата на комисията. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се предава на директора на МДТ.

            11.2. Препис - извлечение от протокола, относно проведения търг, се връчва на спечелилия участник, а при писмено поискване - и на другите заинтересувани участници.

            ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТЪРГА:

            1. Въз основа резултатите от търга директорът на МДТ издава заповед, с която: утвърждава протокола на комисията; определя кандидата, спечелил търга и класираните на второ и следващо място кандидати; срокът, в който спечелилият кандидат трябва да се яви да внесе гаранционната вноска и подпише наемния договор; определя срока и реда за връщане на депозита за участие на неспечелилите търга кандидати.

            2.Заповедта се издава в седмодневен срок от датата на провеждане на търга и се обявява чрез поставянето й на нарочно за това табло в сградата на МДТ, като за целта се съставя протокол, съдържащ датата на обявяване (поставяне) на заповедта, която дата се написва и върху заповедта. Протоколът се регистрира в деловодния дневник на МДТ. Заповедта се поставя и на интернет страницата на МДТ. Заповедта се съобщава и на участниците в търга по реда на АПК. Заповедта подлежи на обжалване от заинтересо-ваните участници реда на АПК.

            3. След влизане в сила на заповедта, тя се връчва на спечелилия кандидат, който се поканва за сключване на наемен договор. Поканеният кандидат е длъжен в четиринадесет дневен срок от поканата да се яви в МДТ "К.Кисимов" да довнесе дължимия месечен наем с ДДС за първия месец (след приспадане на депозита) и да внесе гаранционната вноска (които плащания са абсолютна предпоставка за сключване на договора за наем) и да сключи наемен договор.

            4. В случай, че класираният на първо място кандидат в определения му срок не се яви и не сключи договор за наем при условията на предходната точка 3, директорът на МДТ поканва по същия ред класираният на второ място кандидат.

           5. Ако и класираният на второ място кандидат не изпълни задълженията си и не сключи в срок наемен договор, по същия ред се поканва следващия класиран кандидат. По същия ред се постъпва и ако в срок от 2 (два) месеца от датата на сключване на наемния договор с даден кандидат, този договор бъде прекратен или развален.

            6. Ако никой от класираните кандидати не сключи наемен договор, провежда се нов повторен търг.

            7. Депозитът на сключилия наемен договор кандидат се задържа и прихваща от дължимия наем за първият месец от срока на договора. Депозитът за участие на кандидат, поканен за сключване на наемен договор, но не сключили в срок наемен договор не се връща и остава в полза на МДТ. Депозитите на другите кандидати класирани на второ и следващи места се връщат на тези кандидати след сключването на наемния договор с класирания на първо място кандидат.

            ІV. За неуредени в тази процедура въпроси се прилагат разпоредбите на ЗДС, ППЗДС и възможната аналогия в правото.

========================================================