postheadericon Приключени поръчки

postheadericon Приложения:

Приложения:

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/prilojenia.docx

 

postheadericon Документация:

Документация:

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/dokumentacia.pdf

 

postheadericon Обявление за поръчка:

Обявление за поръчка:

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=862269

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/obiavlenie_001.jpg

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/obiavlenie_002.jpg

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/obiavlenie_003.jpg

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/obiavlenie_004.jpg

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/obiavlenie_005.jpg

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/obiavlenie_006.jpg

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/obiavlenie_007.jpg

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/obiavlenie_008.jpg

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/obiavlenie_009.jpg

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/obiavlenie_010.jpg

 

postheadericon Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

"Изпълнение на консултантска услуга по изпълнение на предпроектни проучвания и изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект и изпълнение на авторски надзор по чл. 162 от ЗУТ на обект "Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ "К. Кисимов" гр. Велики Търново, община Велико Търново"

--

и включва следнните дейности:

--

Дейност 1: Архитектурно заснемане на сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново‘‘

--

Дейност 2: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики за обекта, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

--

Дейност 3:Енергийно обследване и съставяне доклад и издаване на сертификат за енергийните характеристик на сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново‘‘, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

--

Дейност 4: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект и изпълнение на авторски надзор по чл.162 от ЗУТ за обект „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново“

--

Дейност 5: Изпълнение на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново

 

ScenaNaVekovete

ScenaNaVekoveteFB