Заповед за резултатите от проведен търг

На основание чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и съгласно констатациите и решенията на комисията, назначена с моя Заповед № РД 08-48/10.10.2023 г., обективирани в Протокол № 1 за проведения на 12.10.2023 г. повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на предоставения за управление на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, град Велико Търново недвижим имот – публична държавна собственост

ЗАПОВЕД № РД 08-42/05.09.2023 г.

На основание 45, ал. 3, вр. чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, ОБЯВЯВАМ процедура по провеждане на повторен търг за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години чрез търг с явно наддаване на самостоятелен търговски обект – публична държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ град Велико Търново при следните условия:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯВЕН ТЪРГ /повторен/

Настоящата процедура за провеждане на повторен явен търг е за отдаване под наем на обект – имот – публична държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ град Велико Търново, както следва:
1. Търговски обект – „Снек-бар“ – Павилион 2 (отразен частично в КК и КР на град Велико Търново като сграда с идентификатор 10447.507.60.7 – сграда за търговия) и Открита търговска площ – Площадка, разположени в западната част на ПИ с идентификатор 10447.507.60 по КК и КР на град Велико Търново (УПИ I в кв. 65 по ПУП на град Велико Търново);