Участници в прослушването за роли в постановката на операта „Сватбата на Фигаро” от Моцарт на МДТ „К. Кисимов”

Уважаеми участници в прослушването за роли в постановката на операта „Сватбата на Фигаро” от Моцарт на МДТ „К. Кисимов”

Изключително благодарим за интереса и прекрасното представяне на всички вас. Единодушни сме, че сред явилите се участници огромната част са певци от много висока класа. В прослушването взеха участие над 60 оперни певци от България, Сърбия, Китай, Македония. За съжаление не можем да ангажираме всеки от вас и това определи избора ни като безкрайно труден. Но сме твърдо решени да продължаваме да даваме сцена на все повече певци в бъдеще.

По-долу е списъкът на участниците, които ще бъдат поканени за предстоящата постановка:

Концепцията за подпомагане на сценичните изкуства

Концепцията за подпомагане на сценичните изкуства с използване на инструмента
за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма “Развитие на
регионите” премина успешно проверката за административно съответствие и
допустимост. Водещ кандидат е НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, а партньори са :
ДСТ „ Алеко Константинов“, Театър Българска армия, Драматичен театър „Н.О.
Масалитинов“, Пловдив, ДМК „ К-Кисимов“- В. Търново, Драматичен театър
Търговище, плевенският Драматично-куклен театър “Иван Радоев”, Драматичен
театър Ловеч, Театър „Любомир Кабакчиев“- Казанлък, Съюза на артистите в
България и Министерството на културата.

Обществено обсъждане на “Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства” ще се проведе в гр. Велико Търново

Обществено обсъждане на „Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства“ ще се проведе в гр. Велико Търново

Дата на събитието: 20.03.2024 г.
Време на провеждане: 13:30 ч.

На 20 март 2024 г. (сряда), от 13:30 ч. в Ритуална зала на Община Велико Търново ще се проведе обществено обсъждане на комбинирана Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0017 „Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства“.

Водеща организация е НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, с партньори – Министерство на културата, Съюз на артистите в България и 8 театъра в страната, вкл. Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – гр. В. Търново. Целта на проектното предложение е модернизация и обновяване на културната и образователната инфраструктура в идентифицирани девет обекта в страната. За МДТ „К. Кисимов“ – В. Търново се предвижда се доставка, монтаж и настройки на техническо оборудване – специализирана озвучителна техника и периферия, енергоспестяващо художествено осветление и ремонт на изграден външен асансьор за достъп на хора с увреждания.

Заповед за резултатите от проведен търг

На основание чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и съгласно констатациите и решенията на комисията, назначена с моя Заповед № РД 08-48/10.10.2023 г., обективирани в Протокол № 1 за проведения на 12.10.2023 г. повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на предоставения за управление на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, град Велико Търново недвижим имот – публична държавна собственост

ЗАПОВЕД № РД 08-42/05.09.2023 г.

На основание 45, ал. 3, вр. чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, ОБЯВЯВАМ процедура по провеждане на повторен търг за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години чрез търг с явно наддаване на самостоятелен търговски обект – публична държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ град Велико Търново при следните условия:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯВЕН ТЪРГ /повторен/

Настоящата процедура за провеждане на повторен явен търг е за отдаване под наем на обект – имот – публична държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ град Велико Търново, както следва:
1. Търговски обект – „Снек-бар“ – Павилион 2 (отразен частично в КК и КР на град Велико Търново като сграда с идентификатор 10447.507.60.7 – сграда за търговия) и Открита търговска площ – Площадка, разположени в западната част на ПИ с идентификатор 10447.507.60 по КК и КР на град Велико Търново (УПИ I в кв. 65 по ПУП на град Велико Търново);